Jedným z motorov všeobecného trendu automatizácie je vo vyspelých ekonomikách vyššia úroveň špecializácie a podiel odborníkov s vyšším vzdelaním. Títo sa zameriavajú najmä na kreatívne, vývojové a implementačné pracovné pozície v automatizácii a robotizácii. Ako je to s automatizáciou na Slovensku? Aké sú trendy?

Automatizácia a robotizácia napredujú míľovými krokmi a posledných vyše dvadsať rokov, čo sa v tomto odvetví na slovenskom trhu pohybujeme, sme svedkami ich expanzie v technickej ako i hospodárskej oblasti. U nás však, na rozdiel od krajín smerom na západ, najviac v automobilovom priemysle. V tomto odvetví, do ktorého spadá nielen robotizácia výroby samotných automobilov, ale aj ich komponentov, sme dosiahli špičkovú úroveň zahraničia. No v iných odvetviach má naša „domáca automatizácia“ a robotizácia v slovenskom priemysle podiel odhadom 50-60 % vyspelých priemyselných krajín. Je však potešujúce, že aj tento podiel sa postupne zvyšuje.

Automatizácia „na Západe“

Automatizácia a robotizácia v západných krajinách pokročila výrazne a týka sa to priemyselnej výroby vo všeobecnosti. Či už je to drevársky, chemický alebo potravinársky priemysel, dostala sa do laboratórií, do logistiky a aktuálne mieri aj do stavebníctva. A to nielen tam, kde sa objavuje opakujúca sa činnosť. Nové možnosti automatizácie a robotizácie menia spôsob nazerania na výrobné procesy, menia technologické postupy a odkrývajú ďalšie príležitosti pre ich aplikáciu.

Jedným z motorov, a dosť podstatným, tohto všeobecného trendu automatizácie je vo vyspelých ekonomikách určite vyššia úroveň špecializácie a podiel odborníkov s vyšším vzdelaním. Títo sa zameriavajú najmä na kreatívne, vývojové a implementačné pracovné pozície v automatizácii a robotizácii. Preto záujem o monotónnu a stereotypnú prácu prudko klesá. Súčasný nedostatok domácej pracovnej sily, ktorá je schopná a najmä ochotná túto prácu vykonávať, núti spoločnosti k dovozu pracovnej sily zo zahraničia a dochádza aj k nárastu ceny práce. Aj to je dôvod, ktorý nevyhnutne vedie k vyššiemu záujmu o integráciu robotických a automatizovaných liniek do výroby. Z pohľadu ceny práce nie je tento problém na Slovensku tak vypuklý. Stále máme dosť vysoké zastúpenie obslužných pozícií, bez potreby vyššieho vzdelania.

Kríza pracovnej sily

V nadchádzajúcom období však kríza pracovnej sily neobíde ani nás. Dnes sa zdá, že najbližšie k nej má aktuálne sériová výroba a stavebníctvo. Možno aj preto sa s myšlienkou prenikania robotiky do stavebného segmentu vo svete, a už aj na Slovensku, pohráva čoraz viac špecialistov. Dvere im otvorila najmä technológia 3D tlače. Tu však nejde len o jednoduché nahradenie človeka robotom. Podstata zmeny tkvie viac v zmene samotného prístupu k technológii výstavby. Z ťažko opakovateľnej činnosti sa stáva opakovateľná. Robot vykonáva vopred stanovenú trajektóriu, pri ktorej dávkuje materiál podľa pôdorysu budúcej stavby, pričom postupne mení jej výšku. Takáto zmena prístupu k výstavbe môže priniesť zmenu celého sektora.

Zmeny – a výrazné – nastávajú aj v iných priemyselných sektoroch. Prichádzajú postupne s aplikáciou robotiky a automatizácie, najskôr pre určitý druh pracovných úkonov. Potom sa princíp môže udomácniť vo výrobných procesoch naprieč segmentami. Tak ako už dnes viac-menej bežná automatizácia paletizácie, alebo ako to v angličtine nazývame – material handling. Čiže kdekoľvek a v akejkoľvek výrobe, kde je potrebné vykladanie a nakladanie do strojov alebo priamo na palety. Bežný postup aj na Slovensku – napríklad vo výrobe veľkých elektronických zariadení, alebo nábytkových dielov. Pre človeka pomerne ťažké, objemné a často aj krehké výrobky balia namiesto zamestnancov na palety roboty. Výzvou pre automatizáciu tak býva skôr povaha materiálu (hmotnosť, krehkosť, teplota…) ako samotný proces – využitie rôznych nástrojov robota, ktoré napriek vyvinutému tlaku výrobok nepoškodia. Ďalším typickým príkladom aplikácie robotiky sú lakovne a pracoviská, v ktorých sa na materiál nanášajú rôzne tekuté materiály. A to najmä z dôvodu nevhodného a zaťažujúceho prostredia pre operátora, udržateľnosti kvality výroby a spotreby materiálu.

Nové trendy: kolaboratívna aj mobilná robotika … alebo umelá inteligencia?

Nie tak dávno rozšírila aplikačné možnosti aj technológia kolaboratívnej robotiky. Pre svoju schopnosť spolupráce s človekom je možné ju využiť aj na automatizáciu rôznych montážnych činností. A možnosti jej využitia ešte vývojom narastajú.

Nemalým technologickým posunom je spojenie robotov s autonómnym vozidlom (AGV). To umožňuje rozšíriť paletu automatizovateľných činností a posunúť sa bližšie k technológiám Industry 4.0, ako napríklad v celom komplexe prác v logistike. Zakladanie do regálov, vykladanie vo vertikálnom i horizontálnom smere, na rôznych miestach skladu. Mobilná robotika – teda robot s autonómnym mobilným podvozkom je riešením, ktoré má potenciál efektivity a návratnosti.

Aplikačný priestor automatizácie a robotiky určite rozšíri aj umelá inteligencia. Už dnes ju vidíme v kamerových systémoch navádzať roboty k správnej pozícii materiálu, s ktorým má pracovať.

Odhliadnuc od rozširovania typov automatizovateľných a robotizovaných činností je ďalším smerom vývoja štandardizácia a určitá univerzálnosť. Či už z pohľadu ekonomického, alebo aj rýchlosti nasadenia. Cieľom sú štandardizované aplikácie, ktoré si bude môcť zákazník takpovediac „vyklikať“ a rýchlo prispôsobiť svojim potrebám. „Instantné robotické pracoviská“, ktoré si jednoducho užívateľ prenesie a použije tam, kde práve potrebuje.

Smer aj vízia továrne budúcnosti, v duchu Industry 4.0, spočíva v úplnom oddelení obslužného personálu a vytvorenie „bezobslužnej“ výroby. Kde obsluha bude vykonávať samotnú kontrolu, odstraňovanie prípadných porúch, preventívne prehliadky a údržbu. Je dokonca možné, že v niektorých typoch výroby a pri niektorých výrobkoch bude až zákazník prvým človekom, ktorý sa tovaru dotkne.

Kreativita ostáva výsadou človeka

Ako automatizácia zmení svet je jednou z veľkých otvorených tém súčasnosti. Zmena myslenia človeka a uvažovanie o tom, ako konkrétny proces prebudovať na opakovateľnú činnosť, má zelenú. Človeka odbremení od stereotypnej, fyzicky náročnej alebo aj nebezpečnej práce. Tej ostatnej, kreatívnej, nám stále ešte veľa ostane. Je mnoho činností, ktoré sa zautomatizovať z pohľadu robotiky zatiaľ nedajú. Napokon aj naše emócie a predovšetkým ľudská kreativita. No fyzická práca, stále sa opakujúca, monotónna činnosť už pomaly nie je zaujímavá pre budúce generácie. Priestor si nájde tvorivosť, zážitok i remeselné zručnosti umožňujúce originálny prejav osobnosti a vysokú mieru individualizácie.

Človek je tvor kreatívny. Neustále bude rozmýšľať, ako si prácu uľahčiť a ešte viac zjednodušiť život spoločnosti. Masová výroba bude však stále v ostrom kontraste s jedinečnosťou, unikátnosťou originálnych prevedení, prejavom ducha a emočného prežívania jednotlivca.

(Visited 35 times, 1 visits today)