Zásady ochrany osobných údajov

Zmeniť nastavenia Cookies

V spoločnosti ABB je rešpektovanie Vašich práv na ochranu osobných údajov najvyššou prioritou. V tomto oznámení je vysvetlené, prečo a ako zhromažďujeme osobné údaje o Vás, ako tieto údaje spracovávame a aké práva máte v spojitosti so svojimi osobnými údajmi.

Kto spravuje Vaše osobné údaje

ABB Asea Brown Boveri Ltd a jej dcérske spoločnosti nesú zodpovednosť za Vaše osobné údaje. Na účely platného zákona o ochrane údajov bude prevádzkovateľom Vašich osobných údajov ten spriaznený subjekt spoločnosti ABB, ktorý Vám poskytuje služby alebo s Vami komunikuje. Na každý tento spriaznený subjekt sa pozerá ako na nezávislého prevádzkovateľa Vašich osobných údajov, a toto oznámenie sa vzťahuje na všetky tieto spoločnosti.
Prevádzkovatelia, ktorí sa nachádzajú mimo Európskej únie (EÚ) ustanovili zástupcu pre záležitosti ochrany osobných údajov v EÚ. Ak si želáte získať podrobné informácie o zástupcovi svojho prevádzkovateľa pre EÚ, zašlite žiadosť na adresu www.abb.com/privacy.

Osobné údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme, a ako ich získavame

Zhromažďujeme nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Obchodné kontaktné informácie, ktoré nám oznámite: meno, titul, názov pracovnej pozície, e-mailová adresa, obchodná adresa, telefónne číslo, mobilné telefónne číslo.
 • Doplňujúce informácie, ktoré nám poskytnete v priebehu našich obchodných vzťahov, napríklad: záujem o výrobky ABB, marketingové preferencie, registračné informácie poskytnuté pri podujatiach, veľtrhoch, kontaktné údaje alebo údaje z objednávok, faktúr, platieb, histórie obchodného partnera atď.
 • Informácie, ktoré poskytuje Váš prehliadač, ak navštívite webovú stránku ABB: IP adresa, zdroj Vašej návštevy tejto stránky, čas strávený na tejto webovej stránke alebo na konkrétnej stránke, odkazy, na ktoré bolo kliknuté, zdieľané komentáre, typ prehliadača, dátum a čas návštevy atď.
 • V rozsahu, v akom je to nutné na splnenie našich záväzkov zhromažďujeme údaje získané z verejne prístupných zdrojov alebo údaje, ktoré sú legitímne prenášané inými tretími osobami (napr. úverovou agentúrou): údaje z obchodného registra, údaje z registra združenia, údaje o úveru schopnosti (bonite).

Na čo používame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje používame na:

 • Spracovanie a plnenie objednávok a na priebežné informovanie o stave Vašej objednávky alebo objednávky Vašej spoločnosti.
 • Poskytovanie a spravovanie našich výrobkov a služieb.
 • Poskytovanie zákazníckej podpory a na spracovanie, hodnotenie a odpovedanie na požiadavky a otázky.
 • Vykonávania a uľahčovanie prieskumov spokojnosti zákazníka.
 • Vykonávanie marketingových a obchodných činností (vrátane vytvárania vzorov, sledovania marketingových príležitostí, vykonávania marketingového prieskumu, stanovovania a riadenia účinnosti našich reklamných a marketingových kampaní a riadenia našej značky).
 • Zasielanie marketingových oznámení k Vašim rukám (napr. upozornenie, propagačných materiálov, informačných bulletinov atď.).
 • Vykonávanie analýzy údajov (napr. prieskum trhu, analýza trendov, finančná analýza a rozčlenenie zákazníkov).

Aby sme Vám mohli poskytnúť na mieru šitú marketingovú komunikáciu a inzerciu, využívame automatizované metódy na vytvorenie profilu vychádzajúceho z údajov, ktoré sme získali spôsobom opísaným v týchto zásadách. Máte právo na podanie námietky proti činnostiam profilovania formou predloženia požiadavky dotknutej osoby na adresu www.abb.com/privacy.

Zhromažďujeme od Vás iba tie osobné údaje, ktoré potrebujeme na vyššie uvedené účely. Vaše osobné údaje môžeme takisto anonymizovať, aby Vás už nebolo možné podľa nich identifikovať, a môžeme ich využívať na rôzne účely, vrátane zlepšovania našich služieb a testovania našich IT systémov.

Čo sa stane, ak nám neposkytnete informácie, o ktoré sme Vás požiadali, alebo ak nás požiadate o ukončenie spracúvania Vašich informácií

Určité osobné údaje sú na nadviazanie, udržiavanie alebo ukončenie obchodného vzťahu s Vami nutné. Potrebujeme, aby ste nám poskytli osobné údaje požadované na splnenie zmluvných povinností alebo osobné údaje, ktoré sme zo zákona povinní zhromažďovať. Bez týchto osobných údajov nebudeme schopní s Vami vytvoriť zmluvu, ani ju uzavrieť alebo ukončiť jej platnosť. Rovnako nebudeme schopní učiniť predzmluvné opatrenia na uzatvorenie zmluvy s Vami, ani na nadviazanie obchodného vzťahu, o ktorý ste požiadali, ani na pokračovanie v tomto obchodnom vzťahu.

Právny podklad, na základe ktorého používame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje používame na účely opísané v týchto zásadách na základe jedného z nasledujúcich právnych podkladov, podľa prípadu:

 • Vaše osobné údaje môžeme spracovávať na účely splnenia zákonných povinností vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých s Vami alebo s Vašou spoločnosťou, alebo ako súčasť predzmluvných opatrení, o ktorých učinenie sme boli požiadaní.
 • Vaše osobné údaje môžeme spracovávať na základe zákonných požiadaviek, napríklad na základe daňových povinností alebo výkazových povinností, povinnosti spolupráce s úradmi alebo na základe zákonných lehôt na uchovanie.
 • Požiadame Vás o súhlas s činnosťami opísanými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, ak to budú vyžadovať zákony, napríklad ak budeme spracovávať Vaše údaje na marketingové účely v prípade, keď s Vami alebo s Vašou spoločnosťou nebudeme mať existujúci obchodný vzťah; alebo
 • Budeme spoliehať na naše oprávnené záujmy pri spracúvaní osobných údajov v rámci obchodného vzťahu s Vami alebo s Vašou spoločnosťou. Našimi oprávnenými záujmami na zhromažďovanie a používanie osobných údajov na tento účel je riadenie a podpora našej podnikateľskej činnosti. Kópiu nášho zhodnotenia, prečo smieme spracovávať Vaše osobné údaje na tieto záujmy, môžete dostať, ak podáte žiadosť na adrese www.abb.com/privacy.

S kým zdieľame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje zdieľame iba s ďalšími spriaznenými subjektmi ABB alebo s tretími osobami v rozsahu potrebnom na účely opísanými v týchto zásadách. V prípade, keď oznamujeme Vaše osobné údaje subjektu mimo EÚ, vždy využívame zabezpečenie na ochranu Vašich osobných údajov nižšie opísaným spôsobom.

Meno/názov príjemcu, alebo – v prípade krajín mimo EÚ – kategória príjemcu Lokalita príjemcu Účel Používané zabezpečenia na ochranu Vašich osobných údajov
Spriaznené subjekty a dcérske spoločnosti ABB Pozrite zoznam dcérskych spoločností ABB Účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov Vzorové doložky pre EÚ
Obchodní partneri ABB, distribútori ABB a sprostredkovatelia ABB EÚ a mimo EÚ Účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov Vzorové doložky pre EÚ
Poskytovatelia služieb EÚ a mimo EÚ IT služby, marketingové agentúry, spracovatelia platieb, poskytovatelia zákazníckej podpory pracujúci v mene spoločnosti ABB Prostredníctvom vzorových doložiek pre EÚ a obchodných zmlúv je zabezpečené, že Vaše údaje budú použité iba na poskytovanie služieb pre ABB
Potenciálni alebo skutoční nadobúdatelia podnikov alebo majetku spoločnosti ABB EÚ a mimo EÚ Na zhodnotenie dotknutého podniku alebo majetku alebo na účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov Prostredníctvom vzorových doložiek pre EÚ a obchodných zmlúv je zabezpečené, že Vaše údaje sa používajú iba na zhodnotenie podniku alebo majetku ABB alebo na účely tu opísané
Príjemcovia podľa požiadaviek platného práva alebo právneho procesu, na vymáhanie práva alebo pre štátne úrady atď. EÚ a mimo EÚ Ak si to vyžadujú platné zákony alebo oprávnený záujem štátnych úradov alebo platná požiadavka zákona Postaráme sa, aby bola v možnom rozsahu zaistená adekvátna ochrana Vašich údajov pri ich prenose mimo EÚ v týchto prípadoch

Kópiu s údajmi o zabezpečeniach, ktoré používame na ochranu Vašich osobných údajov, môžete dostať po podaní žiadosti na adrese www.abb.com/privacy.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len po dobu nutnú na účely opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, alebo kým nám neoznámite, že si už neželáte dostávať marketingové materiály spoločnosti ABB. Po uplynutí tejto doby bezpečne vymažeme Vaše osobné údaje, ak ich nebudeme povinní uchovávať z dôvodu splnenia zákonných alebo regulačných povinností alebo na riešenie prípadných sporov.

Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov

V závislosti od právneho systému, v ktorom sa nachádzate a v ktorom dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov, môžete mať nasledujúce práva:

Práva týkajúce sa ochrany osobných údajov Čo to znamená
Právo na prístup k údajom Máte právo na obdržanie kópie osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, okrem niektorých výnimiek.
Právo na opravu údajov Máte vždy právo požiadať o okamžitú opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov.
Právo na vymazanie údajov Máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ak už nie sú potrebné, ak nám platné zákony ukladajú vykonať vymazanie údajov alebo ak je takéto spracovanie údajov nezákonné. Môžete nás tiež požiadať o vymazanie osobných údajov, ak ste odvolali svoj súhlas alebo ste podali námietku proti spracovaniu údajov. Toto však nie je všeobecné právo na vymazanie údajov – vyskytujú sa výnimky.
Právo na obmedzenie spracovania údajov Za určitých okolností máte právo na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov. Ak ide o tento prípad, môžeme stále ukladať Vaše informácie, ale nesmieme ich ďalej používať.
Právo na prenositeľnosť údajov Máte právo na obdržanie svojich osobných údajov v štruktúrovanom, strojovo čitateľnom formáte pre svoje vlastné účely, alebo nás požiadať, aby sme tieto údaje oznámili tretej osobe.
Právo na podanie námietky proti spracovaniu údajov Máte právo podať námietku proti nášmu spracovávaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov v prípade, že Vaše práva na ochranu osobných údajov prevážia nad našou argumentáciou o oprávnených záujmoch.

O uplatnenie svojich práv na ochranu osobných údajov môžete požiadať na adrese www.abb.com/privacy. Za určitých okolností môže byť nutné, aby sme vyššie uvedené práva obmedzili a ochránili tak verejný záujem (napr. prevencia alebo odhaľovanie zločinu) alebo naše obchodné záujmy (napr. zachovanie právnych výhod).

Kontaktné informácie a ďalšie informácie

Ak máte otázky k spôsobu, akým využívame Vaše osobné údaje, alebo si želáte podať sťažnosť na spôsob, akým s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame, môžete sa obrátiť na Zodpovednú osobu skupiny na adrese privacy@abb.com, alebo predložiť svoju sťažnosť na adrese www.abb.com/privacy. Ak nebudete spokojní s našou odpoveďou alebo sa budete domnievať, že spracovávame Vaše osobné údaje v rozpore so zákonmi, môžete sa tiež obrátiť na orgán na ochranu osobných údajov v krajine svojho trvalého bydliska alebo v krajine, kde pracujete alebo v krajine, kde podľa Vašej mienky mohlo dôjsť k porušeniu zákonov na ochranu osobných údajov.