Súčasné trendy v riadení podnikov majú jedno spoločné – úsilie eliminovať a zoštíhliť všetky tie činnosti chodu firmy, ktoré neprinášajú pridanú hodnotu. Týka sa to tak administratívy, účtovníctva, predaja a marketingu, ako aj ľudských zdrojov, výroby či logistiky. Do značnej miery je však práve štíhla logistika (z hľadiska celkového využitia zdrojov) kľúčovou súčasťou strategického riadenia podniku pri dosahovaní efektivity a zvyšovaní konkurencieschopnosti.

Čo konkrétne štíhla logistika znamená, aké sú jej hlavné prínosy a ako k jej zoštíhleniu prispievajú moderné technológie – tomu sa budeme venovať v nasledujúcich riadkoch. 

 

Definícia štíhlej logistiky

Štíhlu (lean) logistiku vysvetľujú odborníci ako ucelený manažérsky prístup, ktorého zámerom je vybudovanie efektívneho materiálového toku od zákazníka až po dodávateľa. To znamená, že zahŕňa všetky procesy optimalizácie. 

Od identifikácie a eliminácie tých aktivít, ktoré nemajú pridanú hodnotu cez koordináciu a synchronizáciu procesov až po implementáciu nových opatrení a procesov, vrátane použitia inovatívnych metód, nástrojov a technológií. V prostredí logistiky sa filozofia štíhlosti prejavuje odstraňovaním všetkých neefektívnych a neproduktívnych súčastí v procesoch. Patrí k tomu  redukcia akéhokoľvek plytvania, či už časom, materiálom, alebo pracovnou silou.  

 

Vývoj štíhlej logistiky

Štíhla logistika je v riadení podnikov aktuálnym trendom, no samotný pojem nie je taký moderný a nový, ako by sa mohlo zdať. 

Výraz logistika sa do hospodárskej sféry preniesol z vojenstva okolo roku 1912 a filozofia štíhlosti sa prvýkrát objavila v päťdesiatych rokoch v súvislosti s výrobou automobilov v japonskej Toyote. Tá už v dvadsiatych rokoch 20.storočia, v prvopočiatkoch informatizácie začala aplikovať zásobovanie konceptom Just in time (JIT). Jeho pointa spočívala v dodávke materiálu do výroby presne v okamihu potreby, v potrebnommnožstve. Výsledkom toho bola minimalizácia skladových zásob predstavujúcich neúčelne viazaný kapitál. 

Ďalší rozmach tohto konceptu priniesli 80. roky a súvisel s technologickými možnosťami informatizácie. Dnes je filozofia štíhlosti, ktorá má svoj základ v Japonsku, jednou z hlavných metód zefektívňovania chodu spoločností, a to nielen výrobných. Využíva sa v celej škále spoločností v priemyselných odvetviach a nástroje lean manažmentu prenikli aj do bánk, obchodných reťazcov, stavebných spoločností a ďalších sfér.

 

Princípy štíhlej logistiky

Princípom štíhlej logistiky je redukcia akéhokoľvek plytvania, či už z nadvýroby, čakania, nevyužitej kapacity dopravy a zbytočných zásob, alebo aj z nevhodného spracovania, vád či dokonca zo zbytočných pohybov, manipulácie. 

Eliminácia takéhoto plytvania znižuje prevádzkové náklady spojené s pracovnými silami, materiálom a energiou. Zvyšuje sa tak efektivita procesov, produktivita, kvalita i ziskovosť produktov.

Lean filozofia sa tak dá stručne charakterizovať tromi aspektami: kvalita, rýchlosť dodávky a náklady. 

No po rozmenení „na drobné“ ju v logistickom procese tvorí niekoľko prvkov: 

 • časová analýza (normy logistických činností),
 • procesné riadenie a teda štandardizácia a vyváženosť logistických činností,
 • ergonómia – čiže eliminácia zbytočných pohybov a manipulácie,
 • riadenie výroby so znižovaním jej priestorovej náročnosti,
 • minimalizácia pohybov materiálu a riadenie stavu zásob,
 • analýza a návrhy princípu zásobovania na pracovisku. 

 

Kľúčom k štíhlej logistike ostáva však tok materiálu – jeho riadenie a redukcia manipulácie. Na zvyšovanie efektívnosti, kvality, či flexibility procesov sa v logistike využívajú rôzne metódy a nástroje. Patrí k nim aj implementácia nových – informačných, automatizačných a robotizačných technológií.   

 

Nástroje štíhlej logistiky

Na optimalizáciu logistických tokov prax pozná a využíva viacero nástrojov a metód. Napríklad už spomenuté JIT, sedem typov plytvania, štandardizácia, alebo tzv. Pull a Push systém, ergonómiu či metódy Milk Run a Kanban. 

V zásade však ide o to, aby tak ako pri JIT, bol Správny tovar dodaný v Správnom množstve, na Správnom mieste v Správnom čase, v Správnej cene. Niekedy sa tento prístup môže označovať ako 5S, a môže sa mýliť s metodikou 5S pôvodom z Japonska. Obe úzko súvisia a môže sa zdať, že sa prelínajú.

Japonských 5S predstavuje:

 1. separáciu,
 2. systematizáciu,
 3. stále čistenie,
 4. štandardizáciu
 5. sebadisciplínu

 

Japonských 5S sa viac premieta do organizácie skladu a výrobného priestoru a sprostredkovane do rýchlosti procesov. Sklady organizované na tomto princípe sa vyznačujú optimálnym usporiadaním strojov, zariadení a manipulátorov

Logistika a to aj tá, ktorá funguje na princípe štíhlosti, však predstavuje systém, komplex jednotlivých operácií, resp. prvkov vo vzájomných vzťahoch, ktoré je potrebné riešiť v súvislostiach – vonkajších i vnútorných. 

Hlavnú úlohu tu preto zohráva ich kooperácia a koordinácia. Bez údajov, zberu a vyhodnocovania informácií nebudú efektívne fungovať ani systémy logistiky – informačný, riadiaci a materiálový. 

Informatizácia spoločnosti, resp. digitalizácia strojov a zariadení, moderné informačno-komunikačné technológie dnes ponúkajú skvelé podklady a nástroje k efektívnemu, vyváženému riadeniu a neustálemu zlepšovaniu logistického systému firiem. 

 

Prínosy a hranice štíhlej logistiky

Maximalizácia výkonu s rovnakými zdrojmi je jasnou výhodou štíhlej logistiky.

Orientácia na zákazníka, na jeho požiadavky, potreby, hľadanie úspor v znižovaní výrobných a prevádzkových nákladov, priama cesta k cieľu bez zbytočných a doplnkových operácií však prináša aj svoje nevýhody. 

Napríklad starostlivejšie plánovanie a synchronizácia jednotlivých procesov a ich vstupov, nižšia flexibilita pri zmenách výrobného programu, náchylnosť k ohrozeniu v prípade výpadkov v subdodávkach materiálu, pracovnej sily,  riziko výpadku v prípade poruchy zariadenia. Eliminovať však riziko na najmenšiu možnú mieru dokážu moderné technológie a informačné systémy.

 

Budúcnosť štíhlej logistiky

Najnovším trendom v štíhlej logistike je čoraz väčšia digitalizácia a implementácia robotických a automatizačných technológií. Tieto riešenia ponúkajú širokú škálu možností pre transformáciu logistiky. Tak v rámci vnútorného toku materiálu vo výrobe, pri redukcii manipulačných procesov, časov, pri doplnkových úkonoch, i pri paletizácii či vychystávaní položiek zásielok a produktov na dopravu.

Jedným z riešení je ABB, ktoré ponúka moderné automatické riešenia v podobe robotizácie.   

 

Ako môže pomôcť ABB v štíhlej logistike?

Nasaďte priemyselné roboty do akejkoľvek výroby, kde potrebujete materiál či výrobky vykladať a nakladať do strojov alebo na palety.

Konektivita jednotlivých zariadení zásobuje potrebnými dátami informačné systémy a umožňuje tak efektívne riadenie výroby i zdrojov. Autonómne vozíky dokážu na požiadanie zariadenia priviesť potrebný materiál. 

Špičkové roboty s vysoko rýchlostnými systémami videnia dokážu nielen rýchlo a efektívne manipulovať, vyrábať a obrábať materiál, ale aj spoľahlivo identifikovať kódy požadovaných produktov a preniesť ich na stanovené miesto. Takže to nie sú len osvedčené robotické možnosti paletizácie a depaletizácie na konci výrobnej linky, ale aj sofistikovaný robotický systém ukladania a vyhľadávania pre prostredie elektronického obchodu.

 

Stavte na štíhlu logistiku so spoločnosťou ABB

Flexibilné robotické bunky s možnosťou výmeny rôznych koncových úchopov zvyšujú flexibilitu výroby firmyprogramovací nástroj RobotStudio zas ušetrí čas preprogramovania výroby či logistických procesov. Všetko sa deje vo virtuálnom prostredí a po odladení prípadných kolízií, sa programy jednoducho vymenia/preklopia. 

 

(Visited 119 times, 1 visits today)