Hľadanie nových spôsobov zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti spoločností v post-pandemickom svete ovplyvnilo rast dopytu po robotoch a automatizácii vo viacerých sektoroch. Pandémia podstatne urýchlila globálne trendy – od nedostatku pracovnej sily a neistoty v dodávateľskom reťazci až po individualizovaného spotrebiteľa a rastúci tlak na udržateľnosť a odolnosť prevádzky. Spoločnosti tak prirodzene riešenie vidia v zavádzaní robotickej automatizácie.

Najmä, keď táto pod vplyvom rozvíjajúcich sa technológií otvára nové príležitosti a možnosti jej aplikácie aj v oblastiach, v ktorých sa roboty tradične nepoužívali. Aj v ABB zákazníci z viacerých krajín a odvetví potvrdili toto základné smerovanie. Na základe rozhovorov s nimi spoločnosť identifikovala tri kľúčové trendy, ktoré budú formovať dopyt po robotoch v roku 2023 a na ktoré sa už v súčasnosti orientuje.

Trend 1 – Elektromobilita prinesie zmeny vo výrobe komponentov pre automobilitu

Mnohé krajiny už teraz obmedzujú a v nasledujúcom desaťročí plánujú postupne ukončiť výrobu automobilov so spaľovacím motorom. Výrobcovia a najmä ich dodávateľské reťazce sa preto popri výrobe komponentov pre tradičné vozidlá musia popasovať s diverzitou komponentov pre elektromobily a meniace sa regulačné rámce upravujúce prijatie elektromobilov na celom svete. Rýchlosť dodávok a požiadavka vyššej flexibility povedú k tomu, že noví, ale aj etablovaní výrobcovia prejdú od tradičnej lineárnej výroby k modulárnej a flexibilnej výrobe.

elektromobilita ABB

Prechod k elektromobilite tak neznamená len zmenu pohonu, ale prinesie hlbšiu transformáciu smerujúcu k digitalizovanému autu. Jej súčasťou bude rast záujmu o roboty, aj v kombinácii s inými technológiami, vrátane autonómnych mobilných robotov (AMR). Výrobcom umožnia nielen optimalizovať dodávky komponentov fabrikám, ale zabezpečia aj práve tú flexibilitu, ktorá je potrebná na uspokojovanie stále sa meniaceho, rôznorodého dopytu. A to prostredníctvom jednoducho integrovateľných, škálovateľných a modulárnych robotických výrobných buniek. Zvyčajne spájaných s elektronickým obchodom a retailom.

Zmeny sa budú týkať aj výroby batérií. Priblížia sa k montáži vozidiel, aby sa splnili požiadavky na udržateľnosť a regionálne požiadavky. Vo väčšine prípadov si to však vyžiada vybudovanie úplne nových výrobných zariadení.

Trend 2 – Rozvoj elektronického obchodu sa ešte zrýchli

Spotrebiteľské správanie a očakávania nútia spoločnosti hľadať aj nové cesty uspokojenia dopytu. Rozvíjať nové maloobchodné kanály a personalizovať produkty aj ich dodávku. Tieto zmeny opäť  vyžadujú prispôsobovanie výrobných liniek a distribučných procesov. Dôsledkom toho sú tisíce nainštalovaných robotov po celom svete, aj v oblastiach, v ktorých sa ešte pred piatimi rokmi nepoužívali. Táto rýchla miera automatizácie bude pokračovať aj v roku 2023, a to vďaka kombinácii spotrebiteľských trendov a rastúceho nedostatku pracovnej sily.

logistika robotika

Zároveň porastie aj záujem o ľahšie, menšie robotické aplikácie, ktoré umožnia rozšírenie automatizácie do nových oblastí skladových a distribučných prevádzok. Keďže umelá inteligencia v robotike dozrieva a mainstreamom sa stávajú učiace sa roboty, dá sa očakávať, že tieto technológie budú nasadené popri technológiách AMR. Pre zvýšenú flexibilitu, rýchlosť a efektivitu budú riadené a organizované inteligentným softvérom.

Trend 3 – Viac robotov si vyžiada nové zručnosti u ľudí  

Menšie, cenovo dostupnejšie a užívateľsky jednoduché roboty, ako sú kolaboratívne roboty YuMi®, GoFa™ a SWIFTI™, pomáhajú odstraňovať mnohé z prekážok, ktoré predtým bránili spoločnostiam investovať a implementovať roboty do svojich procesov. Keďže však spoločnosti neustále hľadajú nové spôsoby automatizácie rôznych úloh, dovoľuje tento vývoj väčší prienik robotov nielen do priemyslu veľkého rozsahu, ale aj malých a stredných podnikov.

Jedným z kľúčových predpokladov produktivity, bezporuchovosti a prediktívneho servisu budúcej výroby bude konektivita. Získavanie a analýza údajov z inteligentne automatizovaných procesov a zariadení pripojených do cloudu umožní výrobcom prijímať informovanejšie rozhodnutia. Pokročilejšie a pohotovejšie simulačné a programovacie softvérové nástroje, ako sú napríklad nástroje v RobotStudio® od ABB, budú zároveň pokrývať celý životný cyklus robotických aplikácií – od uvedenia do prevádzky až po priebežnú produktivitu. Nástroje rozšírenej reality (AR) a virtuálnej reality (VR) budú zjednodušovať automatizáciu zákazníkom.

kolaboratívny robot ABB

Zdokonalená schopnosť robotov kooperovať s človekom, zdieľať úlohy a učiť sa prostredníctvom umelej inteligencie (AI) otvára tiež priestor pre adaptáciu inteligentnej automatizácie v nových prostrediach, ako sú stavebníctvo, zdravotnícke laboratóriá, reštaurácie a maloobchod.

So  širokým zastúpením robotov si automatizovaná budúcnosť vyžiada nové zručnosti. Bude potrebné preškoliť inžinierov, pedagógov na školách aj univerzitách. Zapájanie robotických technológií si vyžiada hlbšie zručnosti, znalosti programovania, prevádzky a údržby robotov.

Desaťročie zmien

Trendy načrtnuté pre rok 2023 sú najnovšou kapitolou prebiehajúcej transformácie robotickej automatizácie, ktorá zaznamenáva prudké zrýchlenie adaptácie robotov v celom hospodárstve.

Zatiaľ čo automatizácia bola vždy o produktivite a kvalite – zväčšovaní a zvyšovaní – posuny, ktorých sme dnes svedkami (najväčšie za generáciu), znamenajú, že flexibilita a jednoduchosť sú kľúčom k úspechu. V súčasnosti je flexibilita strategickou potrebou, nevyhnutnou v celom reťazci: od výroby a logistiky až po miesto spotreby. Robotická automatizácia je vitálnym faktorom tejto flexibility.

Spoločnosť ABB ju prostredníctvom svojich riešení robotiky, mobilnej robotiky a strojovej automatizácie pomáha svojim zákazníkom dosiahnuť. Tvorbu nových hodnôt, inovácií a možností podporuje aj ponukou digitálnych služieb a školení, ktoré zákazníci potrebujú, aby zo svojej investície vyťažili maximum.

(Visited 42 times, 1 visits today)