Uspokojiť požiadavky zákazníka a dodať mu správny tovar či službu v správnom množstve, čase, stave a kvalite je základnou podmienkou úspechu podnikania v akomkoľvek odvetví. O jej naplnenie sa stará v súčasnosti súhrnne nazývaný odbor – logistika. Čo to však presne znamená, aké druhy poznáme a najmä, aké sú najnovšie trendy v logistike a jej výhľady do budúcnosti?  Tomu sa budeme venovať v nasledujúcich riadkoch.

Význam logistiky – od minulosti až po súčasnosť

Logistika sa do svojej dnešnej podoby interdisciplinárnej vedy vyvinula pôvodne z vojenskej oblasti. S určitosťou sa o logistike dá hovoriť v súvislosti s plánovaním a zabezpečovaním gréckych vojenských výprav, o čom existujú písomné svedectvá.

K cielenej implementácii logistiky z vojenskej sféry do hospodárskej však dochádza až po 2. svetovej vojne. Spočiatku logistika vzniká v súvislosti s nadmerným hromadením zásob na trhoch, s dôrazom na obchod, distribúciu a marketing.

V 70. rokoch 20. storočia sa však pozornosť presúva na synergický efekt procesov. Tie sa začínajú zlaďovať a optimalizovať. 90. roky charakterizuje integrácia obchodu, dodávateľov a distribúcie do logistických reťazcov a presadzovanie konceptu „supply chain management“.

Proces optimalizácie, synchronizácie jednotlivých systémov – toku surovín, materiálov, výrobkov, služieb, informácií i financií pokračuje prakticky aj dnes. Záujmom je uspokojenie zákazníka čo možno najnižšími nákladmi s využitím najmodernejších technológií. 

Efektívne riadenie logistiky

Optimalizovaná a efektívna logistika je neuralgickým bodom každej fabriky a podniku. Je súčasťou podnikateľskej stratégie a v konečnom dôsledku sa podpisuje pod úspech firmy u zákazníka. Ako však docieliť jej optimalizáciu a efektivitu?

Riešenie tkvie v analýze jednotlivých súčastí logistického reťazca, eliminácii nadbytočných článkov, skrátenia času a spružnenia systému.

V prípade priemyselnej logistiky sú to všetky subsystémy dôležité pre výrobný podnik:

 • obstarávanie a zásobovanie
 • výroba
 • distribúcia

Tieto kedysi izolované subsystémy sú dnes za významného prispenia informačných technológií integrované do jedného celku.

Integrovaná logistika tak predstavuje riadenie materiálových tokov – vrátane predikcie, plánovania, organizácie, operatívneho riadenia a kontroly – a s nimi spojených informačných a finančných tokov od vývoja výrobku či služby, cez zásobovanie, výrobu až po distribúciu ku konečným spotrebiteľom.

Logistika a jej význam pre podniky

Druhy logistiky

1.    Skladová logistika

Je označovaná aj ako interná logistika. Jej úlohou je, aby všetky dodávky do spoločnosti boli správne uskladnené a zaregistrované, čo zahŕňa napríklad:

 • vedenie a aktualizáciu zásob,
 • záznamy o mieste uskladnenia,
 • začlenenie dodávok do výroby, vrátane ich prepravy.

2.    Distribučná logistika

Zodpovedá za prepravu hotových výrobkov na miesto určenia – na predajné miesta, iným spoločnostiam, konečnému spotrebiteľovi. Od toho závisí napríklad typ a veľkosť balenia, ale aj spôsob a typ prepravy.

3.    Dopravná logistika

Zabezpečuje maximálnu flexibilitu pri kapacitách, kombinácii typov prepravy a mnohostrannú použiteľnosť dopravných prostriedkov.

4.    Reverzná logistika

Zodpovedá nielen za vrátenie výrobkov od zákazníkov, ale aj za opätovné použitie, recykláciu či zneškodnenie prebytočného materiálu v jednotlivých fázach výrobného procesu.

5.    Obranná logistika

Alebo aj vojenská logistika označuje plánovanie a organizáciu systému zásobovania vojenským i nevojenským materiálom. To zahŕňa aj:

 • finančné plánovanie,
 • predikciu,
 • obstarávanie a vedenie zásob materiálov pre zabezpečenie jednotiek vojska,
 • riadenie prepravy, odsunov a nasadení.

6.    Zelená logistika

Jej podstata tkvie v spojení logistických činností s ekologickými cieľmi. To znamená synchronizáciu a optimalizáciu informačných a materiálových tokov s cieľom uspokojenia zákazníka pri primeraných nákladoch a minimalizácii negatívnych vplyvov na životné prostredie.

 

Technológie menia svet logistiky

Moderné robotické a automatizačné technológie, dnes aj v kombinácii s informačnými technológiami a umelou inteligenciou, ponúkajú širokú škálu možností pre zefektívnenie a transformáciu logistiky.

Či už ide o:

 • priemyselnú výrobu a FMCG,
 • obchodné reťazce,
 • distribučné a logistické centrá,
 • elektronický obchod,
 • zdravotníctvo,
 • služby,
 • farmaceutický priemysel.

Pomôcť môže pri vychystávaní zásielok liekov, kompletizácii zásielok, vychystávaní položiek, manipulácii s tovarom rôznych tvarov a veľkostí, automatizovanej doprave súčiastok robotickým bunkám.

 

Aké sú možnosti robotizácie, ktoré pomáhajú v logistike?

Systémy videnia, umelá inteligencia a strojové učenie otvárajú nové možnosti pre vysokorýchlostné spracovávanie náhodne umiestnených produktov.

Roboty tak môžu autonómne uchopiť potrebný tovar, prečítať špecifické sériové číslo a potrebný tovar triediť či premiestniť v závislosti od stanovenej úlohy.

roboticka pomoc pri logistike

Uplatnia sa tak v oblasti paletizácie a depaletizácie produktov, pick & place aplikácií, naskladňovania a triedenia výrobkov do regálov, manipulácie s prepravovanou vstupnou/výstupnou paletou.

Robotický systém ukladania a vyhľadávania sa stáva neoceniteľným pomocníkom aj v prostredí elektronického obchodu, kde je potrebné presne zozbierať a vychystať objednávky s viacerými produktmi na odoslanie. Absolútne spoľahlivo identifikuje tovary (prostredníctvom kódovaných údajov), miesto dočasného uloženia a spárovanie položiek.

Možno  ho využiť aj pri triedení balíkov. Rameno robota v kombinácii so systémami vision na automatickú singuláciu balíkov posúdi ich veľkosti a údaje a presmeruje ich do správnej zóny následného spracovania.

Autonómne mobilné roboty (AMR)

Autonómne mobilné roboty (AMR) s pokročilými navigačnými systémami, systémom riadenia prevádzky, vstavaným senzorom a skenerom si nájdu cestu na akékoľvek miesto v sklade, vytiahnu položky a odvezú ich do ľubovoľného požadovaného cieľa. Pracovať môžu s ľuďmi i inými priemyselnými vozidlami, jednoducho sa prispôsobia i prípadnej zmene pôdorysu.

Autonómne mobilné vozíky (AGV)

Autonómne mobilné vozíky (AGV) umožňujú zautomatizovať doručovanie potrebného materiálu v stanovenom množstve a čase na požiadanie robotickej bunky, výrobnej linky alebo pre potreby paletizácie a tak ďalej.

 

Zefektívnite logistické procesy vďaka robotizácii

V ABB Robotika ponúkame robotické riešenia pre zefektívnenie logistiky v akomkoľvek segmente či prostredí. Informujte sa o našej ponuke a vyberte si riešenia, ktoré uľahčia vaše procesy a prinesú vám lepšie výsledky, ktoré rozhodne oceníte.

(Visited 218 times, 1 visits today)